ارزش قلب خودرا بدان ای دوست!

چارلی چاپلین به دخترش گفت:

تا قلب عریان کسی  را ندیدی بدن عریانت را نشان نده

هیچگاه چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت را نمیفهمد گریان مکن

قلبت را خالی نگاه دار و اگر هم روزی خواستی کسی را در قلبت جای دهی

فقط یک نفر باشد.

به او بگو تورا بیشتر از خودم و کمتر از خدا دوست دارم

زیرا به خدا اعتقاد دارم و به تو نیاز‼


/ 1 نظر / 17 بازدید
به ما هم سر بزن

یه کم از تفسیر mirm771 7+7=14 14 تا شهید یا همون اماما 1 تنها کسی دوستش دارم mirm شناسنامه امه اسم وفامیلو...